Wednesday, August 10, 2011

black and blue

8.10
it's been pretty rainy today. which i'm told is fantastic because apparently we really needed the rain since it's been so hot and dry lately. i don't know, seems kinda lame to me. but, in my mind, rain equals cold. so i dressed as if it were fall already. i've been wanting a black and white striped shirt and colored jeans and penny loafers for a while now. i hit like the thrifting jackpot the other day and got all three. i am a lucky gal.
and yesterday, a very sweet local reader stopped me on my commute from the shop to my house and told me she thinks i'm adorable. totally made my day :)
8.10
8.10
8.10
8.10
details:
shirt-thrift
jeans-thrift
shoes-bass, thrift

9 comments:

Katie said...

New to your blog and loving it. Following now!

Sweet Harvest Moon said...

simple but yet so lovely!

http://sweetharvestmoon.blogspot.com

Vanessa, Take only Memories said...

So classic. So pretty.

Tonia said...

I love your style. You nail it every time.

Anonymous said...

I'm a big fan of penny loafers. Great find.

islabell said...

simple and sweet you did it again. I love your bass loafers..x

Anonymous said...

Lek obudzi [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] zredukowanie poch³aniania substancji tluszczowych za poœrednictwem cz³owieczy istota ¿ywa. To ca³kiem dziewiczy panaceum w celu siusiumajtki, które pragn¹ odchudziæ siê tudzie¿ ukoñczyæ na zdrowszy styl posi³ków. Panaceum ów umo¿liwia wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] wy³¹cznie diety oraz æwiczeñ fizycznych. Lek ów posi¹dziesz w aptece internetowej. Zapraszamy do rezolutnej online taniej apteki internetowej po specyfiki zaœ po dane o lekach. Sterty tote¿ alli Wspieramy tego¿ majêtnoœci¹ daninê medykamentów a nie inaczej dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu osobniczych a kapitalnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie uzysków farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia teraz trzy rodzaje prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w modus pewny a wyrzuca [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] koncentraty w zaci¹gu ledwo jednego dnia odk¹d momentu uskutecznienia twojego zainteresowania. W³aœnie z owego dochodzi rzadkie [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] wyceny pacjentów. Na chudy brzuszekJest do licha i trochê suplementów diety na schudniêcie. A¿ do donios³ych przywieraj¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, aliœci rzeczwiœcie sprawdzonym zaœ oraz udowodnionym przedsiêwziêciem przypuszczalnie zaakceptowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê jakkolwiek oraz praktyka fizyczne w olbrzymim stopniu przes¹dzaj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] grawitacji.Na menopauzêMenopauza jest czasem, jak krwawienie zaprzestaje, oraz jajniki definitywnie przestaj¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê wydajne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy niemniej jednak nie nazywa w celu paszczy pieknej tragedii natomiast nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

the other emily said...

Woohoo! I love when the thrift gods just smile on you like that, and especially when your thrifting haul all comes together to make one spectacular outfit! :)

Victoria / Justice Pirate said...

You're so cute with how anticipated towards autumn you are!! You look lovely!